Zbyňous Homepage
Zbyňous Homepage > Botanika > Rostliny v okolí Metylovic v od roku 1991-2002 > Úvod

Úvod

V dnešní, pro přírodu ekologicky velmi nepříznivé době, kdy na ni působí negativní vlivy (kyselé deště, kácení velkých ploch lesů, obsah škodlivin v ovzduší apod.) dochází k narušování rovnováhy v přírodě, a tím se stává stále více rostlin a živočichů ohrožených. Mnohé druhy již u nás úplně vyhynuly. Proto jsme se rozhodli s kolegou Blastrem chráněnou faunu a floru hledat, každoročně evidovat a chránit. A tak většinu svého volného času věnujeme průzkumu okolních biotopů, kde nacházíme některé chráněné druhy. Území jsem pomyslně rozdělil na tři části: A1, A2, A3. Ty jsme postupně zkoumali. Zaměřili jsme se hlavně na květenu, i když jsme faunu také neopomíjeli. Nejvíce je prozkoumaná oblast A1 a A2. Proto se v této práci zaměřím hlavně na ně.
Rostliny a živočichy z těchto oblastí jsem nacházel a sledoval od roku 1991 až do dnešní doby. Pravidelně jsem procházel lokalitami a někdy nacházel další nové chráněné rostliny a živočichy, které jsem si zapisoval. Ty jsem se snažil vyfotografovat svým fotoaparátem PRAKTIKA MTL-3.
Některé černobílé fotografie dělal kolega Blaster, kterému bych chtěl zároveň poděkovat, protože bez jeho pomoci by některé druhy chráněných rostlin nebyly objeveny. pH půdy jsem měřil Univerzálním pH papírkem dvakrát na každém místě. Chemické rozbory půd a nerostů jsem prováděl také sám.