Zbyňous Homepage
Zbyňous Homepage > Botanika > Rostliny v okolí Metylovic v od roku 1991-2002 > A1- Charakteristika

A1- Charakteristika

A1-Hranice
Severozápadní hranice této oblasti je asfaltová cesta z Kozlovic do Palkovic "U Tomisů", východní je potok Olešná, dále je to hlavní cesta od Metylovice "Mužný" do Metylovice "Vrchovina", kde se napojuje na jižní hranici, kterou je trasa přes Lhotku do Kozlovic.


A1-Pohoří
Tato oblast je poměrně hornatá se srázy ve tvaru "V", které mají prudkou stoupavost hlavně kolem Olešné a Žlebova. Nejvyšší místo v oblasti A1 je Kozlovická hora s 612 m.n.m., dále Babí hora – 593 m.n.m., Na Maloni – 497 m.n.m., Horečky – 396 m.n.m. atd. Nejnižší místo je soutok Olešné s Palkovickým potokem ve výšce 325 m.n.m. Masív tvoří hlavně pískovce, které se těžily v Lomiskách (po levé straně od Metylovic) a na jihovýchodním svahu Babí hory.

A1-Vodstvo
Tato oblast je na srážky poměrně bohatá. Na toto území spadne za rok 470 mm. srážek. Nejvíce potoků pramení kolem Babí a Kozlovické hory. Ty z území A1 odvádí Olešná, která pramení na Ondřejníku. Celá oblast patří do úmoří Baltského moře. Život v tocích je velmi bohatý. Z rostlin se ve vodě vyskytuje "kanadský mor", okřehek, žabí vlas atd. Z živočichů je to rak kamenáč [v toku Žlebova ], z ryb pstruh obecný [až 68 cm], pstruh duhový, siven americký, úhoř obecný, vzácně mihule potoční.
Půdy kolem potoků Olešná, Žlebov, Metylůvka a Palkovický potok jsou půdy slatinné, u jiných potoků většinou nivní.


A1-Půdy
Půdy v oblasti A1 můžeme rozdělit na čtyři druhy: písčité, slatinné, nivní a podzolovité.

Písčité půdy se zde vyskytují velice hojně. Na mnoha místech se těžil písek (Lomiska, Babí hora). Ze dřevin na těchto půdách roste borůvka, borovice, modřín a vřes. Z bylinného patra je zde zastoupena kapraď rakouská, papratka samice, kapraď samec, vzácně osladič obecný. Půdní reakce je kyselá.

Podzolovité půdy se v této oblasti nacházejí také velice hojně, někdy se vyskytují spolu s půdami písčitými. Hlavními dřevinami je smrk a jedle, z listnatých je zde zastoupena hlavně bříza. Z nižších rostlin se zde vyskytuje maliník a ostružiník. Půdní reakce je kyselá až neutrální.

Nivní půdy se v této oblasti vyskytují pouze kolem vodních toků. Tvoří ji hlavně naplavené jíly, které obsahují málo živin. Hlavními dřevinami jsou vrba jíva, osika a jasan. Z nižších rostlin je to lopuch větší, netýkavka malokvětá, netýkavka nedůtklivá, netýkavka Roleyho, vzácně kyčelnice žláznatá. Reakce půdy je kyselá až neutrální.

Slatinné půdy se zde nacházejí velice zřídka (např. naproti Bařiny). Hlavní rostlinou je zde orobinec úzkolistý, zerav vzpřímený, vzácněji žabník kopinatý. Půdní reakce je kyselá.

A1-Pole
Mnohé části regionu se používají v zemědělství a k chovu dobytka. Na polích se pěstuje žito, ječmen, oves, brambory, kukuřice a vojtěška. Na loukách se pasou krávy z nedalekého kravína, což mělo za následek zánik některých chráněných polních a lučních druhů (koukol, vstavače, vemeníky,…).


A1-Lesy
Lesy se zde vyskytuji smíšené, vzácně listnaté (Bukůvka). Z jehličnatých dřevin je zde zastoupený smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, vzácně jalovec obecný. Z listnatých se zde nachází bříza bradavičnatá, javor mléč, jasan obecný, osika obecná, třešeň ptačí, bez chebdí, trnka obecná, hloh obecný atd. Mnohé jehličnaté stromy jsou napadeny kůrovcem, proto musí být každoročně postříkávány ochrannými prostředky. Díky výsadbě monokultury lesa byl polámán les v okolí Lomisek, protože kořenový systém smrku je velice slabý a nedosahuje velké hloubky.


A1-Poškozování
Poškozování této oblasti je prováděno dvěma způsoby: nepřímo (imise, hnojení, postřiky,…) a přímo (kácení stromů, trhání kytic rostlin a lisování rostlin do herbářů…).
První druh poškozování není na první pohled příliš patrný. Ale postupem času se projevuje dosti silně. Je to například usýchání jedlí a špiček smrků. Tímto způsobem uschl porost kolem lokality 1734. Částečně k tomu dopomohl výskyt kůrovce a tím jeho rozšíření na oslabených větvích.
Druhý způsob poškozování se zde velmi projevuje. Například horní naleziště vemeníků Za Vlčkem bylo v roce 1993 vytrháno asi do kytic. Někteří lidé poškozují chráněné rostliny záměrně. Ku příkladu jeden "botanik" utrhl vědomě vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý, vstavač mužský a další chráněné rostliny pro herbářové účely.


A1-Fauna
Fauna je zde velice bohatá, hlavně na bezobratlé živočichy.
Z vysoké zvěře se v této oblasti vyskytuje jelen, srnec, vzácně muflon a daněk, z černé zvěře dosti hojně prase divoké.
Z ptactva se v lesích vyskytuje sojka, vzácně straka, kalous ušatý, puštík obecný a strakapoud malý. V okolí Lomisek se objevil čáp černý, byla tam spatřena i volavka. Z polních ptáků je to bažant obecný, vrány, občas i krkavec velký. Z dravců je to káně lesní, vzácněji káně rousná, jestřáb, krahujec, poštolka a sokol (v roce 1992).
Z nižších savců je to zajíc obecný, králík obecný, tchoř, kuna skalní, kuna lesní, lasice hranostaj, lasice kolčava a veverka.
Z vyšších savců je to především liška obecná, vzácně se vyskytuje jezevec.
Z plazů je to užovka obojková, slepýš křehký (okolo Olešné), velmi hojně zmije obecná.
Z obojživelníků je to skokan hnědý, blatnice skvrnitá, ropucha obecná a skokan zelený. V okolí potoků, např. parcela č. 1916, se hojně vyskytuje mlok skvrnitý (až 100 ks). Pří výkopu kanálu u domu čp. 367 byl spatřen vzácný čolek karpatský.
Ryby (viz vodstvo) zde zastupuje pstruh obecný a siven americký.
Z bezobratlých se zde vyskytuje velké množství hmyzu. Z motýlů zde nacházíme škodlivého běláska zelného, babočku admirála a mnoho dalších běžných druhů. Z vzácných druhů byl spatřen otakárek fenyklový. Z brouků se zde vyskytují střevlíci, tesaříci (i vzácné druhy), v roce 1986 byl spatřen roháč obecný. V noci je možno vidět velké množství světlušek. Ze škodlivého hmyzu můžeme v lesích vidět kůrovce smrkového a bekyni mnišku. Mravenec lesní je důležitá součást v ekosystému přírody. V oblasti A1 bylo nalezeno zatím pět mravenišť, z nichž největší je asi uprostřed cesty mezi loukami 1926 a 1912.


A1 – Ochrana rostlin
Některé naleziště chráněných druhů rostlin zde stojí za povšimnutí. Jsou to hlavně naleziště vemeníků a vstavačů. Pro jejich značné populace by se tyto oblasti měly označit jako chráněná naleziště.